Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
win2
107
7293453
2
win
107
275610
3
win1
107
229292
4
tank
106
875131
5
Tank1
106
871901
6
bar1
106
368157
7
bar
106
360189
8
buff
106
42587
9
covk4con
104
7451629
10
MS_KING
104
814886
11
covk5con
104
732072
12
Win_KING
104
708755
13
Win_KINGG
104
706508
14
covk2con
104
585834
15
covk1con
104
500670
16
CB_KING
104
419279
17
covk3con
104
266153
18
CoGaiBanHoa
104
233107
19
covk0con
104
183097
20
covk7con
104
169643